[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Inspecci\u00f3 T\u00e8cnica d'Edificis (I.T.E.) <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>A partir del 26 de febrer, amb l'entrada en vigor d'Decret 187\/2010 de 23 de novembre (publicat al DOGC 26-11-2010), s'estableix la inspecci&oacute; t&egrave;cnica d'edificis d'habitatges (ITE). La hauran de passar tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin m&eacute;s de 45 anys.<br \/><br \/><strong>Qu&egrave; &eacute;s la ITE?<\/strong><\/p>\r\n<p>&Eacute;s un instrument que regula l'Administraci&oacute; per verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i &uacute;s efectiu.<\/p>\r\n<p><strong>Passos a seguir en una ITE:<\/strong><\/p>\r\n<ol>\r\n<li>La inspecci&oacute; visual dels elements comuns de l'edifici (la realitza un arquitecte). En el sup&ograve;sit que l'arquitecte encarregat d'aquesta inspecci&oacute; detect&eacute;s defici&egrave;ncies que suposin un risc per a les persones, ho ha de comunicar a la propietat i a l'ajuntament perqu&egrave; s'adoptin les necess&agrave;ries mesures urgents.<\/li>\r\n<li>Redacci&oacute; d'l'informe de la inspecci&oacute; t&egrave;cnica i qualificaci&oacute; de l'estat de l'edifici per part de l'arquitecte. Si es detectessin defici&egrave;ncies pot ser necess&agrave;ria la realitzaci&oacute; d'obres de reparaci&oacute;.<\/li>\r\n<li>El certificat d'aptitud em&egrave;s per l'administraci&oacute;.<br \/><br \/><strong>Quan cal passar la ITE?<\/strong><\/li>\r\n<\/ol>\r\n<p>S'han establert uns terminis m&agrave;xims per dur a terme la inspecci&oacute; d'acord amb el seg&uuml;ent calendari:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Anteriors a 1930: Fins al 31\/12\/2012<\/li>\r\n<li>Entre 1931 i 1950: Fins al 31\/12\/2013<\/li>\r\n<li>Entre 1951 i 1960: Fins al 31\/12\/2014<\/li>\r\n<li>Entre 1961 i 1970: Fins al 31\/12\/2015<\/li>\r\n<li>A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l'any en qu&egrave; l'edifici compleixi els 45 anys d'antiguitat.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><br \/><strong>La inspecci&oacute; t&egrave;cnica de l'edifici:<\/strong><\/p>\r\n<p>&Eacute;s la inspecci&oacute; visual dels elements comuns de l'edifici que fa l'arquitecte encarregat i que d&oacute;na lloc a l'informe de la inspecci&oacute; t&egrave;cnica.<br \/>S'entenen per elements comuns de l'edifici, les fa&ccedil;anes, cobertes, mitgeres, patis, estructura, escala i instal&middot;lacions comunit&agrave;ries.<br \/>La inspecci&oacute; es fa d'aquells elements comuns de l'edifici als quals s'hagi tingut acc&eacute;s. En aquest sentit, els propietaris o persones ocupants han de facilitar l'acc&eacute;s als habitatges ia les altres entitats de l'edifici en el moment de la inspecci&oacute;. Quan les dades obtingudes en la inspecci&oacute; visual no siguin suficients per a la qualificaci&oacute; de les defici&egrave;ncies detectades, l'arquitecte proposar&agrave; a la propietat les proves necess&agrave;ries.<br \/>No forma part de la inspecci&oacute; detectar possibles vicis ocults, ni preveure causes sobrevingudes.<\/p>\r\n<p>Qu&egrave; cal fer si en la inspecci&oacute; de l'edifici es detecta una situaci&oacute; de risc imminent?<br \/>En els casos en qu&egrave; es detectin defici&egrave;ncies que comportin risc per a les persones, l'arquitecte ho ha de comunicar immediatament tant a la propietat com l'ajuntament perqu&egrave; s'adoptin les mesures adequades.<\/p>\r\n<p><strong>L'informe de la inspecci&oacute; t&egrave;cnica:<\/strong><\/p>\r\n<p>L'arquitecte encarregat de la inspecci&oacute; ha d'emetre un informe elaborat seguint un model normalitzat i que inclour&agrave; el seg&uuml;ent:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Identificaci&oacute;, descripci&oacute;, croquis i fotografies de l'edifici.<\/li>\r\n<li>Descripci&oacute; de l'envoltant: fa&ccedil;anes, mitgeres, patis i cobertes.<\/li>\r\n<li>Descripci&oacute; de l'estructura vertical i horitzontal i de l'escala.<\/li>\r\n<li>Descripci&oacute; de les instal&middot;lacions comunit&agrave;ries: sanejament, aigua, electricitat, gas o altres fonts energ&egrave;tiques i ascensor.<\/li>\r\n<li>Defici&egrave;ncies detectades, la seva qualificaci&oacute; (greu o lleu) i el termini per esmenar-les.<\/li>\r\n<li>Qualificaci&oacute; de l'estat general de l'edifici: molt greu, amb defici&egrave;ncies greus, amb defici&egrave;ncies lleus o sense defici&egrave;ncies.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><strong>Resultat de la inspecci&oacute; t&egrave;cnica de l'edifici:<\/strong><\/p>\r\n<p>A partir de les defici&egrave;ncies detectades i detallades en l'informe, l'arquitecte qualifica l'estat general de l'edifici de la manera seg&uuml;ent:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Molt greus: Exist&egrave;ncia generalitzada de defici&egrave;ncies que per la seva import&agrave;ncia afecten greument l'estabilitat de l'edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones. Actuaci&oacute;: Cal adoptar amb car&agrave;cter immediat les mesures de seguretat corresponents.<\/li>\r\n<li>Amb defici&egrave;ncies greus: Exist&egrave;ncia de defici&egrave;ncies que per la seva import&agrave;ncia, poden comportar un risc per a les persones. Actuaci&oacute;: Cal esmenar en els terminis indicats, i s'han d'adoptar les mesures urgents de seguretat, pr&egrave;via a l'execuci&oacute; de les obres.<\/li>\r\n<li>Amb defici&egrave;ncies lleus: Exist&egrave;ncia de defici&egrave;ncies produ&iuml;des per la falta de conservaci&oacute;. Actuaci&oacute;: Cal efectuar els treballs de manteniment necessari per evitar el deteriorament de l'edifici.<\/li>\r\n<li>Sense defici&egrave;ncies: No s'aprecien defici&egrave;ncies en la inspecci&oacute; visual. Actuaci&oacute;: Es continuar&agrave; amb els treballs de manteniment habitual.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><br \/><strong>El certificat d'aptitud:<\/strong><\/p>\r\n<p>A partir d'l'Informe T&egrave;cnic, l'Administraci&oacute; emetr&agrave; el Certificat d'Aptitud, qualificant l'edifici d'apte o no apte.<br \/><br \/><strong>Apte:<\/strong><\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Quan l'estat general de l'edifici es qualifiqui \"sense defici&egrave;ncies\" o \"amb defici&egrave;ncies lleus\".<\/li>\r\n<li>Quan davant l'exist&egrave;ncia de defici&egrave;ncies qualificades com a greus es presenti Certificat em&egrave;s per t&egrave;cnic competent que acrediti que les defici&egrave;ncies han estat correctament esmenada.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><strong>No Apte:<\/strong><\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Quan l'estat general de l'edifici sigui qualificat com a \"molt greu\"<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>El certificat d'aptitud t&eacute; una vig&egrave;ncia de 10 anys transcorreguts els quals caldr&agrave; renovar-lo seguint el mateix procediment i dins de l'any seg&uuml;ent a el del seu caducitat. La vig&egrave;ncia d'el certificat amb qualificaci&oacute; d'apte resta subordinada a mantenir els requisit exigits per a la seva concessi&oacute;.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>SOL&middot;LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROM&Iacute;S EN <span style=\"text-decoration: underline; color: #0000ff;\">anase@anase.es<\/span>, O TRUCANT A L'TEL&Egrave;FON 933.216.509<\/strong><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Inspecció Tècnica d'Edificis (I.T.E.)

A partir del 26 de febrer, amb l'entrada en vigor d'Decret 187/2010 de 23 de novembre (publicat al DOGC 26-11-2010), s'estableix la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges (ITE). La hauran de passar tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys.

Què és la ITE?

És un instrument que regula l'Administració per verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu.

Passos a seguir en una ITE:

 1. La inspecció visual dels elements comuns de l'edifici (la realitza un arquitecte). En el supòsit que l'arquitecte encarregat d'aquesta inspecció detectés deficiències que suposin un risc per a les persones, ho ha de comunicar a la propietat i a l'ajuntament perquè s'adoptin les necessàries mesures urgents.
 2. Redacció d'l'informe de la inspecció tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici per part de l'arquitecte. Si es detectessin deficiències pot ser necessària la realització d'obres de reparació.
 3. El certificat d'aptitud emès per l'administració.

  Quan cal passar la ITE?

S'han establert uns terminis màxims per dur a terme la inspecció d'acord amb el següent calendari:

 • Anteriors a 1930: Fins al 31/12/2012
 • Entre 1931 i 1950: Fins al 31/12/2013
 • Entre 1951 i 1960: Fins al 31/12/2014
 • Entre 1961 i 1970: Fins al 31/12/2015
 • A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici compleixi els 45 anys d'antiguitat.


La inspecció tècnica de l'edifici:

És la inspecció visual dels elements comuns de l'edifici que fa l'arquitecte encarregat i que dóna lloc a l'informe de la inspecció tècnica.
S'entenen per elements comuns de l'edifici, les façanes, cobertes, mitgeres, patis, estructura, escala i instal·lacions comunitàries.
La inspecció es fa d'aquells elements comuns de l'edifici als quals s'hagi tingut accés. En aquest sentit, els propietaris o persones ocupants han de facilitar l'accés als habitatges ia les altres entitats de l'edifici en el moment de la inspecció. Quan les dades obtingudes en la inspecció visual no siguin suficients per a la qualificació de les deficiències detectades, l'arquitecte proposarà a la propietat les proves necessàries.
No forma part de la inspecció detectar possibles vicis ocults, ni preveure causes sobrevingudes.

Què cal fer si en la inspecció de l'edifici es detecta una situació de risc imminent?
En els casos en què es detectin deficiències que comportin risc per a les persones, l'arquitecte ho ha de comunicar immediatament tant a la propietat com l'ajuntament perquè s'adoptin les mesures adequades.

L'informe de la inspecció tècnica:

L'arquitecte encarregat de la inspecció ha d'emetre un informe elaborat seguint un model normalitzat i que inclourà el següent:

 • Identificació, descripció, croquis i fotografies de l'edifici.
 • Descripció de l'envoltant: façanes, mitgeres, patis i cobertes.
 • Descripció de l'estructura vertical i horitzontal i de l'escala.
 • Descripció de les instal·lacions comunitàries: sanejament, aigua, electricitat, gas o altres fonts energètiques i ascensor.
 • Deficiències detectades, la seva qualificació (greu o lleu) i el termini per esmenar-les.
 • Qualificació de l'estat general de l'edifici: molt greu, amb deficiències greus, amb deficiències lleus o sense deficiències.

Resultat de la inspecció tècnica de l'edifici:

A partir de les deficiències detectades i detallades en l'informe, l'arquitecte qualifica l'estat general de l'edifici de la manera següent:

 • Molt greus: Existència generalitzada de deficiències que per la seva importància afecten greument l'estabilitat de l'edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones. Actuació: Cal adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat corresponents.
 • Amb deficiències greus: Existència de deficiències que per la seva importància, poden comportar un risc per a les persones. Actuació: Cal esmenar en els terminis indicats, i s'han d'adoptar les mesures urgents de seguretat, prèvia a l'execució de les obres.
 • Amb deficiències lleus: Existència de deficiències produïdes per la falta de conservació. Actuació: Cal efectuar els treballs de manteniment necessari per evitar el deteriorament de l'edifici.
 • Sense deficiències: No s'aprecien deficiències en la inspecció visual. Actuació: Es continuarà amb els treballs de manteniment habitual.


El certificat d'aptitud:

A partir d'l'Informe Tècnic, l'Administració emetrà el Certificat d'Aptitud, qualificant l'edifici d'apte o no apte.

Apte:

 • Quan l'estat general de l'edifici es qualifiqui 'sense deficiències' o 'amb deficiències lleus'.
 • Quan davant l'existència de deficiències qualificades com a greus es presenti Certificat emès per tècnic competent que acrediti que les deficiències han estat correctament esmenada.

No Apte:

 • Quan l'estat general de l'edifici sigui qualificat com a 'molt greu'

El certificat d'aptitud té una vigència de 10 anys transcorreguts els quals caldrà renovar-lo seguint el mateix procediment i dins de l'any següent a el del seu caducitat. La vigència d'el certificat amb qualificació d'apte resta subordinada a mantenir els requisit exigits per a la seva concessió.


SOL·LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS EN anase@anase.es, O TRUCANT A L'TELÈFON 933.216.509


Cargando datos. Un momento, por favor...