[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">C\u00e8dula d'habitabilitat <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><strong>Qu&egrave; &eacute;s la c&egrave;dula d'habitabilitat?<\/strong><br \/>La c&egrave;dula d'habitabilitat &eacute;s el document que acredita que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa fixats per Decret i que t&eacute; aptitud per ser detinada a resid&egrave;ncia humana.<br \/>La c&egrave;dula d'habitabilitat &eacute;s l'instrument mitjan&ccedil;ant el qual s'efectua la comprovaci&oacute; de l'acompliment dels requisits m&iacute;nims d'habitabilitat establerts al decret 55\/2009 de el 7 d'abril de 2009 de la Generalitat de Catalunya<\/p>\r\n<p><strong>Serveix per:<\/strong><\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Llogar i vendre un habitatge.<\/li>\r\n<li>Contractar els serveis d'aigua, gas i electricitat de les companyies subministradores corresponents.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><br \/><strong>&Eacute;s obligat&ograve;ria per a:<\/strong><br \/>A m&eacute;s, tenir la c&egrave;dula d'habitabilitat vigent passar&agrave; a ser obligatori en els seg&uuml;ents termes:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Habitatges constru&iuml;ts abans de l'1 de gener de 1960: abans de l'1 de gener del 2007.<\/li>\r\n<li>Habitatges constru&iuml;ts entre l'1 de gener de 1960 i al 31 de desembre de 1970: abans de l'1 de gener del 2009.<\/li>\r\n<li>Habitatges constru&iuml;ts entre l'1 de gener de 1971 i al 31 de desembre de 1980: abans de l'1 de gener del 2011.<\/li>\r\n<li>Habitatges constru&iuml;ts des del 1 de gener de 1981: abans de l'1 de gener de al 2014.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><br \/><strong>Quan caduca la c&egrave;dula d'habitabilitat?<\/strong><br \/>La c&egrave;dula d'habitabilitat t&eacute; una validesa de 15 anys. Cal tornar a tramitar un cop transcorregut aquest per&iacute;ode.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>Quins tr&agrave;mits cal seguir parell aobtener una c&egrave;dula d'habitabilitat?<\/strong><br \/>Cal que un t&egrave;cnic (arquitecte, arquitecte t&egrave;cnic o aparellador) li faciliti la sol&middot;licitud i s'encarregui de certificar l'habitabilitat de l'habitatge per mitj&agrave; d'un certificat d'habitabilitat, visat pel col&middot;legi professional corresponent, en el qual s'expressi que l'habitatge t&eacute; el nivell d'habitabilitat objectiva per poder atorgar-se la c&egrave;dula d'habitabilitat.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>Normativa<\/strong><br \/>Decret 259\/2003, de 21 d'octubre, sobre Requisits m&iacute;nimis d'habitabilitat a els edificis restaurats d'habitatge i de la c&egrave;dula d'habitabilitat<br \/>Llei 24\/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge<br \/>Ordre de 8 d'octubre de 1984, sobre la inclusi&oacute; de l'nombre de C&egrave;dula d'Habitabilitat a els Contractes d'Arrendament i SUBMINISTRAMENT dels Habitatges<\/p>\r\n<p><br \/><strong>Sol&middot;licitud de c&egrave;dula d'habitabilitat. Tramitaci&oacute;.<\/strong><br \/>Funcionament dels nostres serveis.<br \/>Una vegada que vost&egrave; es posi en contacte amb nosaltres, concretarem un dia i una hora perqu&egrave; un arquitecte realitzi una visita al seu habitatge i li lliuri en aquest mateix moment el Certificat d'Habitabilitat signat i visat pel col&middot;legi d'Arquitectes. Aquest &eacute;s el document previ necessari per a la tramitaci&oacute; de la c&egrave;dula d'habitabilitat.<\/p>\r\n<p>Amb el certificat d'habitabilitat i una c&ograve;pia del seu DNI, tramitarem la c&egrave;dula d'habitabilitat en les oficines d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya perqu&egrave; vost&egrave; la rebi c&ograve;modament per correu en uns 20 dies.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>SOL&middot;LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROM&Iacute;S EN <span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0000ff; text-decoration: underline;\">anase@anase.es<\/span><\/span>, O TRUCANT A L'TEL&Egrave;FON 933.216.509.<\/strong><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Conceptes b&agrave;sics (extrets de la web de la Generalitat de Catalunya) sobre la c&egrave;dula d'habitabilitat).<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Cèdula d'habitabilitat

Què és la cèdula d'habitabilitat?
La cèdula d'habitabilitat és el document que acredita que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa fixats per Decret i que té aptitud per ser detinada a residència humana.
La cèdula d'habitabilitat és l'instrument mitjançant el qual s'efectua la comprovació de l'acompliment dels requisits mínims d'habitabilitat establerts al decret 55/2009 de el 7 d'abril de 2009 de la Generalitat de Catalunya

Serveix per:

  • Llogar i vendre un habitatge.
  • Contractar els serveis d'aigua, gas i electricitat de les companyies subministradores corresponents.


És obligatòria per a:
A més, tenir la cèdula d'habitabilitat vigent passarà a ser obligatori en els següents termes:

  • Habitatges construïts abans de l'1 de gener de 1960: abans de l'1 de gener del 2007.
  • Habitatges construïts entre l'1 de gener de 1960 i al 31 de desembre de 1970: abans de l'1 de gener del 2009.
  • Habitatges construïts entre l'1 de gener de 1971 i al 31 de desembre de 1980: abans de l'1 de gener del 2011.
  • Habitatges construïts des del 1 de gener de 1981: abans de l'1 de gener de al 2014.


Quan caduca la cèdula d'habitabilitat?
La cèdula d'habitabilitat té una validesa de 15 anys. Cal tornar a tramitar un cop transcorregut aquest període.


Quins tràmits cal seguir parell aobtener una cèdula d'habitabilitat?
Cal que un tècnic (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) li faciliti la sol·licitud i s'encarregui de certificar l'habitabilitat de l'habitatge per mitjà d'un certificat d'habitabilitat, visat pel col·legi professional corresponent, en el qual s'expressi que l'habitatge té el nivell d'habitabilitat objectiva per poder atorgar-se la cèdula d'habitabilitat.


Normativa
Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre Requisits mínimis d'habitabilitat a els edificis restaurats d'habitatge i de la cèdula d'habitabilitat
Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge
Ordre de 8 d'octubre de 1984, sobre la inclusió de l'nombre de Cèdula d'Habitabilitat a els Contractes d'Arrendament i SUBMINISTRAMENT dels Habitatges


Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat. Tramitació.
Funcionament dels nostres serveis.
Una vegada que vostè es posi en contacte amb nosaltres, concretarem un dia i una hora perquè un arquitecte realitzi una visita al seu habitatge i li lliuri en aquest mateix moment el Certificat d'Habitabilitat signat i visat pel col·legi d'Arquitectes. Aquest és el document previ necessari per a la tramitació de la cèdula d'habitabilitat.

Amb el certificat d'habitabilitat i una còpia del seu DNI, tramitarem la cèdula d'habitabilitat en les oficines d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya perquè vostè la rebi còmodament per correu en uns 20 dies.


SOL·LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS EN anase@anase.es, O TRUCANT A L'TELÈFON 933.216.509.

 

Conceptes bàsics (extrets de la web de la Generalitat de Catalunya) sobre la cèdula d'habitabilitat).


Cargando datos. Un momento, por favor...